Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi []
. 2016; 8(2): 75-80 | DOI: 10.5222/iksst.2016.075  

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi

Gonca Keskindemirci1, Altay Abdullayev2, Gönül Aydoğan3, Nuray Aktay Ayaz4, Deniz Tuğcu5, Arzu Akçay6, Zafer Şalcıoğlu3, Ferhan Akıcı3, Helen Bornaun7
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Oksigen Klinik Hastanesi, Çocuk Kliniği, Bakü, Azerbaycan
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği, İstanbul
4Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği, İstanbul
6Acıbadem Tıp Fakultesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği,istanbul
7Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bisitopeni nedenleri, geçici viral baskılanmadan malign kemik iliği infiltrasyonuna bağlı baskılanmaya kadar olabilen geniş bir yelpazede incelenebilmektedir. Çalışmamızda hastanemize başvuran ve bisitopenisi saptanan hastaların etyolojik ve klinik olarak retrospektif incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Ocak 2011- Mart 2012 tarihleri arasında bisitopeni saptanan yaşları 2-17 yıl olan 58 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru şikayetleri, fizik muayene bulguları, kan sayımları, periferik yayma bulguları, Ebstein Barr Virus, Sitomegalovirus, Parvovirus B19, Salmonella ve Brusella aglütinasyon test sonuçları, anti-nükleer antikor, anti-çift sarmal DNA, kemik iliği aspirasyon sonucu kaydedildi
BULGULAR: Hastaların 28’i kız, 30’u erkekti. Yaş ortalamaları kızlarda 6.5 (±4,0) yıl, erkeklerde 8.8 (±3.6)’di. En sık şikayetler halsizlik, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri (hapşırık, aksırık, gözlerde sulanma, öksürük, ateş), kemik ağrısı, dispeptik şikayetler ve morluktu. En sık fizik muayene bulguları solukluk, lenfadenopati, splenomegali, ateş, hepatomegali, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, ekimozdu. Bisitopeni nedenleri %48.3 akut lösemi, %5.2 B12 vitamin eksikliği, %3.4 Brusella enfeksiyonu, %1.7 depo hastalığı, %1.7 portal hipertansiyon, %1.7 aplastik anemi, %1.7 sistemik lupus eritematozus, %36.2 bilinmeyen olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bisitopeni ile gelen hastalarda mutlaka malign sebepler dışlanmalı, her hastaya periferik yayma yapılmalıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonu yapabilen viral etkenlerin bisitopenin sık rastlanan nedenlerinden olabileceği akılda tutulmalıdır.


Anahtar Kelimeler: Bisitopeni, çocukluk çağı, periferik yayma


Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience

Gonca Keskindemirci1, Altay Abdullayev2, Gönül Aydoğan3, Nuray Aktay Ayaz4, Deniz Tuğcu5, Arzu Akçay6, Zafer Şalcıoğlu3, Ferhan Akıcı3, Helen Bornaun7
1Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Pediatric, İstanbul
2Oksigen Clinic Hospital, Department Of Pediatrics, Bakü, Azerbaycan
3Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Hematology Oncology, İstanbul
4Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Rheumatology, İstanbul
5İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, Department Of Pediatric Hematology Oncology, İstanbul
6Cıbadem Medical Faculty,department Of Pediatric Hematology-oncology İstanbul, Turkey
7Kanuni Sultan Süleyman Training And Education Hospital, Department Of Pediatric Cardiology,istanbul

INTRODUCTION: Etiology of bicytopenia is examined in a wide range from temporary viral suppression to malignant infiltration of bone marrow. In our study, we aimed to investigate the patients who were admitted to our hospital and diagnosed with bicytopeni, with etiological and clinical features retrospectively
METHODS: Fifty-eight patients with the age range of 2-17 years and diagnosed with bicytopenia were analyzed retrospectively between January 2011- March 2012. Patients’ complaints, physical examinations, blood count, peripheral blood semar findings, Ebstein Barr Virus, Cytomegalovirus, parvovirus B19, Salmonella and Brucella agglutination test results, antinuclear antibody, anti-double-stranded DNA, bone marrow aspiration results were recorded.
RESULTS: Fifty-eight patient (28 female, 30 male) were enrolled in the study. The average age were 6.5 (± 4.0) years for girls and 8.8 (± 3.6) for boys. The most frequent compliants were fatigue, fever, upper respiratory tract infection symptoms (sneezing, watery eyes, cough, fever), bone pain, dyspeptic complaints and bruises. The most frequent physical examination findings were pallor, lymphadenopathy, splenomegaly, fever, hepatomegaly, upper respiratory tract infection symptoms and ecchymosis. Etiologies of bicytopenia were detected as; 48.3% acute leukemia, 5.2% B12 vitamin deficiency, 3.4% Brucella infection, 1.7% storage disease, 1.7% portal hypertension, 1.7% aplastic anemia, 1.7% systemic lupus erythematosus, and 36.2% unknown etiology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Peripheral blood smear should be performed and malignant causes must be excluded in all patients with bicytopenia. Viral etiologies of the upper respiratory tract infection should be kept in mind in bicytopenia etiology too.

Keywords: Bicytopenia, childhood, peripheral blood smear


Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun. Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience. . 2016; 8(2): 75-80

Sorumlu Yazar: Gonca Keskindemirci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale