Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

TLQP-21 Nöropeptit Plazma Seviyesinin Morbid Obezlerde Belirlenmesi []
. 2021; 13(1): 6-10 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.10438  

TLQP-21 Nöropeptit Plazma Seviyesinin Morbid Obezlerde Belirlenmesi

Gülşah Koç1, Ahu Soyocak1, Burak Kankaya2, Halil Alis2
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Genel Cerrahi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezitenin engellenmesinde ya da tedavisinde etkili olabileceği düşünülen TLQP-21 nöropeptidinin morbid obez ve normal kilodaki sağlıklı bireylerin plazmalarındaki seviyelerinin ölçülmesi ve iki grup arasında karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beden kitle indeksi (BKİ) 40 kg/m2 ve üzerinde olan 51 morbid obez hasta ve BKİ 18,5-24,9 kg/m2 arasında olan herhangi bir metabolik hastalığı olmayan normal kiloda 22 sağlıklı birey çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılan tüm bireylerden alınan plazma örneklerinde enzim bağlı immunosorbent analizi (ELISA) testi yapılmıştır. Tüm veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Morbid obez bireylerin TLQP-21 peptit miktarlarının normal kilodaki sağlıklı bireylere göre arttığı gözlense de bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (p=0,718). TLQP-21 peptit miktarı tüm çalışma grubunda cinsiyet dağılımlarına göre de değerlendirilmiş, ancak istatistiksel olarak bir farklılık belirlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezitenin çözümlenmesinde anahtar rol oynayabileceği düşünülen TLQP-21 nöropeptidin mordid obez ve sağlıklı bireylerin plazma seviyelerinde bir fark olmadığı çalışmamızda gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TLQP-21, obezite, nöropeptit


Determination of TLQP-21 Neuropeptide Plasma Level in Morbid Obese

Gülşah Koç1, Ahu Soyocak1, Burak Kankaya2, Halil Alis2
1Istanbul Aydin University, Department of Medical Biology, Istanbul
2Istanbul Aydin University, Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to measure TLQP-21 neuropeptide plasma levels, which is thought to be effective in preventing or treating obesity in morbidly obese and normal weight healthy individuals, and to make a comparison between both groups.
METHODS: Fifty-one morbidly obese patients with a body mass index (BMI) of 40 kg/m2 and above and 22 healthy individuals of normal weight with a BMI between 18.5-24.9 kg/m2 without any metabolic disease were included in the study. Enzyme- linked immunosorbent analysis (ELISA) test was performed on plasma samples taken from all individuals participating in the study. All data were evaluated statistically.
RESULTS: Although it was observed that TLQP-21 peptide values in morbidly obese individuals increased compared to healthy individuals with normal weight, this increase was not statistically significant (p>0.05) (p=0.718). The amount of TLQP-21 peptide was also evaluated according to gender distributions in the whole study group, but any statistically significant difference was not determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that there is no difference in plasma levels of TLQP-21 neuropeptide, which is thought to play a key role in the treatment of obesity, in mordidly obese and healthy individuals.

Keywords: TLQP-21, obesity, neuropeptide


Gülşah Koç, Ahu Soyocak, Burak Kankaya, Halil Alis. Determination of TLQP-21 Neuropeptide Plasma Level in Morbid Obese. . 2021; 13(1): 6-10

Sorumlu Yazar: Gülşah Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale