Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık []
. 2016; 8(2): 81-87 | DOI: 10.5222/iksst.2016.081  

Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık

Efser Öztaş1, Sibel Özler1, Abdullatif Bakır2, İpek Savaşçıoğlu Keskin2, Dilek Uygur1
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizdeki koriyon villus örneklemesinin (CVS) endikasyonları, sitogenetik analiz ve gebelik sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2015 yılları arasında NT ≥ 2,5 mm, ilk trimester kombine testi yüksek riskli, kistik higroma ve ebeynlerden birinde transkolasyon taşıyıcısı olanlar dört alt gruba ayrılıp CVS yapılan 354 gebe retrospektif olarak ele alındı.
BULGULAR: 98 (%27,68) olguda fetal sitogenetik anormallik saptandı. 34 (%34,69) olgu trizomi 21, 3 (%3,06) olgu trizomi 13, 8 (%8,16) olgu trizomi 18, 14 (%14,28) olgu monozomi idi ve bunların 9 (%64,9) olgu kistik higroma nedeni ile CVS yapılan olgulardı ve diğer endikasyonlara göre yüksek olarak belirlendi. Mozaizm, 17 (%17, 34) olguda saptandı. İşlem sonrası fetal kayıp oranı 6 (%1,69) ve kültürde üreme başarısızlık oranı 9 (%2,54) idi. Kistik higroma ve NT ≥ 2,5 mm nedeni ile CVS yapılanlarda gebeliğin tahliye ile sonlanma oranı ilk trimester kombine teste göre anlamlı yüksekti (p=0,018).
TARTIŞMA ve SONUÇ: CVS ilk trimester de prenatal tanı için kullanılan altın standart testtir. CVS endikasyonlarından bağımsız olarak, fetal sitogenetik analiz sonuçlarının çoğu trizomidir. NT kalınlığı ve kistik higroma olanlarda fetal sitogenetik anomali görülme oranı, fetal kayıp oranı ve tahliye oranı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koriyon Villus Örneklemesi, Prenatal Tanı, Ultrasonografi, Sitogenetik Kromozomal Anomaliler


Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis

Efser Öztaş1, Sibel Özler1, Abdullatif Bakır2, İpek Savaşçıoğlu Keskin2, Dilek Uygur1
1Zekai Tahir Burak Women’s Health Education And Research Hospital, Department Of Perinatology, Ankara, Turkey
2Zekai Tahir Burak Women’s Health Education And Research Hospital, Department Of Medıcal Genetıcs, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to present indications, cytogenetic analysis and results of chorionic villus sampling (CVS) and we share our experiences with CVS.
METHODS: We did CVS 354 pregnancy between the years of 2012-2015 and we did a retrospective analysis. We were divided into four sub-groups such as; NT ≥ 2,5 mm, risk of first trimester combined, cystic hygroma and one of the parents who is a carrier of a translocation.
RESULTS: 98/354 (%27,68) cases revealed fetal cytogenetic abnormalities. In this cases 34 (%34,69) cases with trisomy 21, 3 (%3.06) cases with trisomy 13, 8 (%8,16) cases with trisomy 18, 14 (%14,28) case with monosomy. 9 (%64,9) of monosomy cases were made CVS due to cystic hygroma, and this ratio was high than other indications of CVS. 17 (%17,34) cases revealed masochism. The rate of fetal loss after the procedure, 6 (% 1,69) and rate of culture failure 9 (%2,54). Termination of pregnancy rate significantly higher the CVS according to the combined test than CVS according to cystic hygroma and NT ≥ 2.5 mm (p=0,018).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CVS is the gold standard test used for first trimester prenatal diagnosis. The most the of fetal cytogenetic analysis results trisomy as regardless of cvs indications. Abnormal fetal cytogentic analysis, fetal loss and medical evacuation rate increases those with NT thickness and cystic hygroma.

Keywords: Chorionic Villus Sampling, Prenatal Diagnosis, Ultrasound, Cytogenetics Chromosomal Anomalies


Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur. Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis. . 2016; 8(2): 81-87

Sorumlu Yazar: Efser Öztaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale