Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Preterm Bebeklerde Germinal Matriks ID Kanamasına Bağlı Posthemorajik Hidrosefalinin Cerrahi Tedavisi []
. 2020; 12(3): 222-226 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.18942  

Preterm Bebeklerde Germinal Matriks ID Kanamasına Bağlı Posthemorajik Hidrosefalinin Cerrahi Tedavisi

Talat Cem Ovalıoglu1, Melih Üçer2
1İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Si̇ni̇r Hastalıkları Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematür yenidoğanlarda en sık görülen intrakraniyal kanamalar germinal matriks kanamalarıdır (GMK). GMK özellikle prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkilendirilir. GMK bireyin tüm yaşamını etkileyecek nörolojik hasarlara neden olması nedeni ile risk faktörlerinin değerlendirmesi hem morbidite hem mortaliteyi azaltmaya yönelik planlamalar açısından oldukça önemlidir. Hastanemiz beyin cerrahisi kliniğine konsülte edilen ve GMK saptanan yenidoğan olgular retrospektif olarak değerlendirildi, risk faktörleri ve tedavi prensipleri literatür eşliğinde tartışıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’ne Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında konsülte edilen, GMK saptanan 94 yenidoğan dâhil edildi. Olguların doğum şekli, doğum ağırlığı, gebelik haftası ile tedavide uygulanan ventriküler rezervuar ve ventriküloperitoneal (VP) şant oranları, VP şant enfeksiyonu oranları kaydedildi.
BULGULAR: GMK’lı 94 yenidoğan bebek kayıtlarımızdan belirlendi. Kırk dört hasta erkek (%46,8) 50 hasta kız bebekti (%53,2). Doğum ağırlıkları 785 gr ila 3185 gr arasında değişmekteydi. Hastaların doğum haftası 27 ile 36 hafta arasında değişmekteydi. On altı hasta (%17) 35-37. haftalar arasında; 33 (%35,1) hasta 32-35. haftalar arasında; 45 hasta (%47,9) 32. gebelik haftasından önce doğmuştu. İlk tedavi olarak rezervuar uygulanan 47 (%50) hastanın 43’nün (%91,5) VP şant gereksinimi oldu. VP şant takılan 50 hastada VP şant enfeksiyonu gelişme oranı %16 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preterm bebeklerde germinal matriks kanamasına bağlı gelişen hidrosefalide optimum cerrahi tedavi konusunda hâlen fikir birliği bulunmamaktadır. VR’li hastalarımızın %8,5’unun kalıcı şant ihtiyacı olmaması VR’nin güvenli bir geçici drenaj yöntemi olmaya devam ettiğini göstermiştir. VR’lar gibi geçici önlemler VP şanta bağlı NEK ve enfeksiyon gibi komplikasyonların daha az görülmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Germinal matriks, hidrosefali, intraventriküler kanama, prematürite, ventriküler şant, ventriküler rezervuar


Surgical Management Germinal Matrix Hemorrhage-Related Posthemorrhagic Hydrocephalus in Premature Infants

Talat Cem Ovalıoglu1, Melih Üçer2
1Ministry Of Health University Of Health Science Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Research And Training Hospital
2Ministry Of Health University Of Health Science Kanuni Sultan Süleyman Research And Training Hospital

INTRODUCTION: The most common intracranial hemorrhages in premature neonates are germinal matrix hemorrhages (GMH). The most important risk factors in these patients are premature birth and low birth weight. Neonatal cases with GMH consulted in our neurosurgery clinic were evaluated retrospectively, risk factors and treatment principles were discussed with the literature.
METHODS: In our study, 94 newborns who were diagnosed with GMC from the Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital neonatal intensive care unit and consulted to neurosurgery clinic between January 2017 and December 2019 were included. We evaluated the delivery type, birth weight, gestational week, ventricular reservoir and ventriculoperitoneal (VP) shunt rates and VP shunt infection rates.
RESULTS: Ninety-four neonates with GMH were included in our study. 44 patients were male infant (46.8%) and 50 were female infant (53.2%). The birth week of patients varies between 27 and 36 weeks. 16 patients (%17), between 35-37 weeks; 33 (35,1%) patients were 32-35. between weeks; 45 patients (47.9%) were born before 32 weeks of gestation. 43 (91.5%) of 47 patients who had undergone ventricular reservoir as the first treatment, needed VP shunt.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is still no consensus on the optimal surgical treatment of hydrocephalus due to germinal matrix hemorrhage in preterm infants. The fact that 8.5% of our patients with VR do not need permanent shunts has shown that it continues to be a safe temporary drainage method. Also, temporary protection such as VR allow less VP shunt complications like NEC and infection.

Keywords: Germinal matrix, hydrocephalus, intraventricular hemorrhage, prematurity, ventricular shunt, ventricular reservoir


Talat Cem Ovalıoglu, Melih Üçer. Surgical Management Germinal Matrix Hemorrhage-Related Posthemorrhagic Hydrocephalus in Premature Infants. . 2020; 12(3): 222-226

Sorumlu Yazar: Melih Üçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale