Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar []
. 2016; 8(2): 106-110 | DOI: 10.5222/iksst.2016.106  

Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar

Seyithan Özaydın1, Meltem Erol2, Süleyman Çelebi1, Cemile Başdaş1, Ünal Güvenç1, Birgül Karaaslan1, Serdar Sander1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yabancı cisim yutulması, çocukluk çağının sık karşılaşılan bir sorunudur. Bu cisimler bazen çok ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Yazımızdaki amaç, gastrointestinal sistemde yabancı cisimlerin oluşturduğu cerrahi sorunlarla ilgili klinik deneyimlerimizi literatür eşliğinde tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki merkezde 1987 ile 2013 yılları arasında yabancı cisim yutulması tanı ve tedavisi yapılan çocukların hastane arşivlerinden ulaşılabilen dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: İki merkezde 26 yıllık süreçte tanı ve tedavisi yapılan toplam 13 olgunun 6’sı (%46) erkek, 7’si (%54) kız hasta idi. Yaş ortalaması 36.6 ay (5 ay-9 yaş) olan olguların 10’ununda başvuru esnasında yabancı cisim yutma öyküsü varken 3’ünde öykü olmadığı gibi çekilen grafide de yabancı cisime rastlanılmadı. Bu üç olguda gelişen akut karın tablosu sonrası yapılan ameliyatta: muşamba parçası, çam ağacı yaprağı ve küçük plastik top saptandı. Diğer 10 hastada ise 5 çengelli iğne, 1 toplu iğne, 1 çivi, 1 vida, 1 saç tokası ve 1 madeni para aynı yerde sebat ettiğinden girişim gerektirdi. Yabancı cisimlerin 2’si midede, 1’i duodenumda, 5’i Treitz’de, 4’ü ileoçekal valv veya ileumda, 1’i de rektumda saptandı. Yabancı cisimlerin biri rektal tuşe ile çıkarılırken onikisinde laparatomi gerekti; birinde yabancı cisim rektosigmoide itildi, birinde apendektomi, 11’inde ise enterotomi ile yabancı cisim çıkarıldı. İki olguda mental gerilik mevcuttu. Şifa ile taburcu edilen hastalardan birinde 20 gün sonra bridektomi yapılması gerekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yutulan yabancı cisimler çocuklarda ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Öykü alınamayan veya grafide saptanamayan yabancı cisimlerin tanı ve tedavisinde gecikmeler olabilmektedir. Atipik seyirli akut karın bulguları olan olgularda altta yatan bir yabancı cisim olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Cisim Yutulması, Gastrointestinal Sistem, Çocuk.


Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems

Seyithan Özaydın1, Meltem Erol2, Süleyman Çelebi1, Cemile Başdaş1, Ünal Güvenç1, Birgül Karaaslan1, Serdar Sander1
1Department Of Paediatric Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Turkey
2Department Of Paediatrics, Bagcilar Training And Research Hospital, Turkey

INTRODUCTION: Foreign body ingestion is common problem of childhood period. In this study, our experiences in children of complicated with foreign body ingestion were presented and discused with the literature.
METHODS: In two centers between 1987 and 2013; all hospital files of patients with complicated with foreign body ingestion and requared surgery were analised retrospectively.
RESULTS: 13 cases were diagnosed complicated with foreign body ingestion during the 26 years in two centers; 6 of them (46%) were male, 7 of them (54%) were female. Mean age was 36.6 months (5 months and 9 years old); and 10 of them had history of foreing body ingestion at admission, in three patients had nor history of foreing body ingestion neither findings of graphy. These 3 patients had required emergency surgery and waxcloth piece, pine tree leaf and small plastic balls were found in the gut. Other 10 patients had required surgery because of persistence foreing body in the same place. One of them was removed by rectal touch, others 12 were removed by laparotomy. In one patient foreing body was pushed to rectosigmoid colon; one had removed with appendectomy while 11 of them had remowed with enterotomy. Two patients had mental retardation All patients had recovered completely, one of them required laparotomy due to brid ileus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Foreing body ingestion may cause serious problems in children. The diagnosis and treatment of foreing body ingestion may be delayed or become difficult if the medical record is not obtained or it is not found in the graph. We think that these kinds of diseases should be supervised closely by hospitalizing the patient.

Keywords: Foreign Body Ingestion, Gastrointestinal System, Child.


Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander. Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems. . 2016; 8(2): 106-110

Sorumlu Yazar: Seyithan Özaydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale