Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kalça Kırığı Sonrası Hemiartroplasti Yapılan Hastalarda Uzun Dönem Mortalitenin Temel Belirleyicileri []
. 2020; 12(3): 235-240 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.37167  

Kalça Kırığı Sonrası Hemiartroplasti Yapılan Hastalarda Uzun Dönem Mortalitenin Temel Belirleyicileri

Seçkin Özcan1, Erdinç Genç2
1Yalova Devlet Hastanesi Yalova/Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kalça kırığı nedeniyle hemiartroplasti yapılan hastalarda uzun dönem mortaliteyi ve ilişkili olduğu faktörleri belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 282 hastanın klinik verileri değerlendirildi. Tıbbi kayıtları tam olmayanlar, patolojik kırığı olanlar, ameliyat sonrası taburcu olmadan ölen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Yaş, cinsiyet, komorbidite (0-2, 3+), ASA (American Society of Anesthesiologists) skorları (1-2, 3-4), anestezi tipi (genel, rejyonel), ameliyat öncesi ve sonrası hastanede kalış süresi, ameliyat süresi, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ihtiyacının varlığı ve taburculuk sonrası 3 yıllık mortalite verileri kaydedildi. Ortalama sağkalım Kaplan-Meier yöntemi ile elde edilmiştir. Mortalite üzerinde etkili olan faktörleri analiz etmek için Cox regresyon yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: 263 hasta çalışmamıza dâhil edildi. Ortanca takip süresi 32 aydı (0-86 ay). Ölüm oranı üçüncü yılda %56 idi. Üçüncü yılda hayatta kalan hastaların yaş ortalaması (81.6±8.09) anlamlı olarak daha düşüktü (P<0.001). Komorbitesi 3 ve üzerinde olanlar (%52) ile cerrahi sonrası YBÜ ihtiyacı olanların oranı (%56) üçüncü yılda hayatta olmayan hastalarda daha yüksekti (sırasıyla P<0.001 ve P =0.007). Ölen 147 hastanın 104 tanesinde (% 71) ASA skoru ≥3 iken, sağ kalan gruptaki 116 hastanın 69 tanesinde (% 59) ≥3 idi (P =0.056).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda yaş, 3’ten fazla komorbidite varlığı, cerrahiye kadar geçen süre ve anestezi tipinin uzun dönem mortalite için risk faktörleri olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, Hemiartroplasti, Mortalite


Evaluation Of The Major Predictors Of Long-Term Mortality In Patients Who Underwent Hemiarthroplasty For Hip Fracture

Seçkin Özcan1, Erdinç Genç2
1Yalova State Hospital Yalova/Turkey
2University of Health Science Bağcılar Training and Research Hospital İstanbul/Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate predictors related to long-term mortality in patients with underwent hemiarthroplasty.
METHODS: In this study, evaluated clinical data on 282 patients. Exclusion criteria were as follows: pathologic fracture, those with incomplete medical data, and those who died without discharge postoperatively. Patient characteristics examined included age, gender, fracture type, comorbidities (0-2, 3+), time until surgery, American Society of Anesthesiologists (ASA) score, anesthesia type, duration of surgery, postoperative intensive care unit (ICU) stay, postoperative hospital stay and mortality within the 3 years after discharge. The mean survival rates were obtained with the Kaplan-Meier method. In addition, Cox regression method was used to analyze the factors that were effective on the mortality.
RESULTS: Two hundred sixty three patients were included in our study. The median follow up time was 32 months (range 0-86). The mortality rate was 56% within the 3-year. The mean age of surviving patients in the third year was significantly lower (P<0.001). Presence of 3 or more comorbidities and ICU stay rate were higher in non-survive group (P<0.001 and P =0.007, respectively). ASA score were ≥3 in 104 (71%) of the 147 patients who did not survive, whereas it was ≥3 in 69 (59%) of the 116 patients from the surviving group (P =0.056).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, age, presence of ≥3 comorbidity, time until surgery and anesthesia type were detected as risk factors for mortality.

Keywords: Hip fracture, Hemiarthroplasty, Mortality


Seçkin Özcan, Erdinç Genç. Evaluation Of The Major Predictors Of Long-Term Mortality In Patients Who Underwent Hemiarthroplasty For Hip Fracture. . 2020; 12(3): 235-240

Sorumlu Yazar: Seçkin Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale