Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Serebral Palsi Açısından Yüksek Riskli ID Bebeklerde “Genel Hareketler Analizi”nin (GHA) Gözlemciler Arası Tutarlılığının Değerlendirilmesi []
. 2020; 12(3): 227-234 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.38802  

Serebral Palsi Açısından Yüksek Riskli ID Bebeklerde “Genel Hareketler Analizi”nin (GHA) Gözlemciler Arası Tutarlılığının Değerlendirilmesi

Canan Yıldırım1, Turgay Altunalan2, Arzu Yılmaz3, Selda özge Özbek2, Hüseyin Bol2, Ebru Özker2, Bülent Madi4, Gönül Acar5
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı,i̇stanbul
2Cerebral Palsy Türkiye, İstanbul
3Hisar Hastanesi, Fizyoterapi Bölümü, İstanbul
4Altis Danışmanlık Merkezi, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, serebral palsi (SP) riski olan bebeklerde, Genel Hareketler Analizi’nde (GHA) gözlemciler arasındaki uyumun değerlendirilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk yoğun bakım ünitesinde, pediatrik nöroloji bölümü tarafından SP riski açısından takip edilen 69 bebek çalışma grubunu oluşturdu. Bebekler iki gruba ayrılarak incelendi. Grup 1, 49 haftadan küçük olan bebekleri, Grup 2, 49 haftalık ve daha büyük olan bebekleri içermektedir. Bu videolar 1 pediyatrik nörolog (A) ve 5 fizyoterapist (B, C, D, E, F) tarafından bağımsız olarak, GHA’ya göre değerlendirildi ve normal veya patolojik olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Grup 1’de, patolojik sonuçlar gözlemciler arasında tutarsız bulundu(0,15-0,55). Grup 2’de E gözlemcisinin sonuçları (0,30-0,49) dışındaki patolojik sonuçların gözlemciler arasında uyumlu olduğu bulundu (0,63-0,95). Grup 2’de yalnızca D-F arasında çok iyi düzeyde uyum (kappa katsayısı: 1.00) saptandı. Grup 2’de, tecrübeli, tecrübesiz, tecrübeli-tecrübesizler ve tüm gözlemciler arasında patolojik sonuçlar uyumlu bulundu (kappa katsayısı: 0,62-0,81). Bebekleri yalnızca video kaydıyla gözlemleyen grubun tutarlılığı, bebekleri hem gelişimsel muayene hem de video kaydıyla gözlemleyen gruba oranla anlamlı olarak düşük bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada, tüm gözlemciler arası Kappa patolojik tanılarda ve patolojik-normal tanılar birlikte değerlendirildiğinde kabul edilebilir uyum sınırlarının altındaydı. Riskli bebek izleminin GHA değerlendirmesinin yanı sıra diğer motor ölçekler ile de desteklenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, Hareket, Gözlem, Fizik muayene, Video kaydı, Prechtl analizi


Evaluation of General Movements Assessment’s (GMA) Interobserver Agreement in Babies at High-risk for Cerebral Palsy

Canan Yıldırım1, Turgay Altunalan2, Arzu Yılmaz3, Selda özge Özbek2, Hüseyin Bol2, Ebru Özker2, Bülent Madi4, Gönül Acar5
1Okan University Medical Faculty, Department Of Child Health And Diseases, Pediatric Neurology Division,i̇stanbul
2Cerebral Palsy Turkey, Istanbul
3Hisar İntercontinental Hospital, Division of Physiotherapy, Istanbul
4Altis Consultation Center, Istanbul
5Marmara University Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation Department

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the interobserver agreement in General Movement Assessment (GMA) in infants at risk for cerebral palsy (CP).
METHODS: In the pediatric intensive care unit, 69 babies followed up in terms of CP risk constituted the study group. Babies were divided into two groups and examined. Infants younger than 49 weeks were in Group 1, and babies aged 49 weeks and older were in Group 2. These videos were independently evaluated by 1 pediatric neurologist(A) and 5 physiotherapists (B, C, D, E, F) according to GHA and classified as normal or pathological.
RESULTS: In Group 1, pathological results were inconsistent among observers (0.15-0.55). In Group 2, the pathological results other than the results of the observer E (0.30-0.49) were found to be compatible between the observers (0.63-0.95). In Group 2, the pathological results were found to be consistent between experienced, inexperienced, experienced-inexperienced and all observers (kappa: 0.62-0.81). The consistency of the group that observed babies only by video recording was found to be significantly lower compared to the group that observed babies by both developmental examination and video recording.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, all inter-observer kappa was below acceptable limits in pathological diagnoses and when pathological-normal diagnoses were evaluated together. It would be beneficial to support risky baby monitoring with other motor scales as well as GHA assessment.

Keywords: Cerebral palsy, Movement, Observation, Physical examination, Videotape recording, Prechtl analysis


Canan Yıldırım, Turgay Altunalan, Arzu Yılmaz, Selda özge Özbek, Hüseyin Bol, Ebru Özker, Bülent Madi, Gönül Acar. Evaluation of General Movements Assessment’s (GMA) Interobserver Agreement in Babies at High-risk for Cerebral Palsy. . 2020; 12(3): 227-234

Sorumlu Yazar: Canan Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale