Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Adneksiyal Kitlelere Klinik Yaklaşımda Kliniğimizin Deneyimi ve Patolojik Bulgular []
. 2018; 10(1): 32-35 | DOI: 10.5222/iksst.2018.019  

Adneksiyal Kitlelere Klinik Yaklaşımda Kliniğimizin Deneyimi ve Patolojik Bulgular

Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Ahmet Berkiz Turp, Adnan Incebıyık, Neşe Hilali, Muhammet Erdal Sak
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizdeki benign adneksiyal kitlelere yaklaşımın retrospektif olarak incelenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 - Eylül 2016 tarihleri arasında, jinekoloji servisimize adneksiyal kitle nedeniyle yatırılan 125 hasta retrospektif olarak incelendi. Pre-op tetkiklerinde [ultrasonografi (USG), tümör belirteçleri ve pelvik muayene] malignite şüphesi dışlanan 91 (% 72,8) hastaya operasyon uygulanmıştı. Bu hastaların demografik özellikleri, operasyon şekilleri, komplikasyonları, hastanede kalış süreleri ve histopatoloji sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 33,2 ± 13,1 yıl, gravida ortalaması 3,1 ± 3,1, parite ortalaması 2,7 ± 2,3 ve hastanede kalış süreleri ortalama 3,5 ± 2,5 gün idi. Ortalama serum CA-125 düzeyi 29,1 ± 4,6 U/mL idi. Hastaların en sık başvuru nedenleri; pelvik ağrı (% 80,8), rutin kontrol (% 12,8), vajinal kanama (% 4) ve infertilite (% 2,4) olarak bulundu. En sık 5-10 cm boyutunda (% 46,4) ve sağ adnekste yerleşik (% 51,2) kist izlendi. Adneksiyal kitle nedeniyle 30 hastaya (% 32) laparoskopi (LS), 61 hastaya (% 68) laparotomi uygulanmıştı. Opere olan hastaların 55’ine (% 60,4) kistektomi, 24’üne (% 26,4) salpingo-ooferektomi, 6’sına (% 6,6) histerektomi + bilateral salpingooferektomi ve 5’ine paratubal kist eksizyonu (% 5,5) uygulanmıştı. Hiç bir hastada kesin histopatoloji sonucunda maligniteye rastlanmadı. Materyallerin histopatoloji sonuçlarında; en sık basit over kisti (% 33) daha sonra sırasıyla matür kistik teratom (% 18,7), endometrioma (% 16,5), ve hemorajik kist (% 12,6) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizde adneksiyal kitle tanısı alan hastalarda LS veya laparotomi ile tedavi planlanmasında benign-malign ayırımının yapılması, gebelik durumu, hastanın yaşı ve geçirilmiş cerrahi öykü gibi bazı faktörlerin etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyal kitle, laparoskopi, laparotomi


The experience of our clinic in clinical approach to the adnexal masses and pathological findings

Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Ahmet Berkiz Turp, Adnan Incebıyık, Neşe Hilali, Muhammet Erdal Sak
Harran University, Medical Faculty,department Of Obstetrics And Gynecology, Sanliurfa, Turkey

INTRODUCTION: Retrospective evaluation of clinical approach of benign adnexal masses in our clinic.
METHODS: Between January 2015 and September 2016, 125 patients admitted to our gynecology department due to an adnexial mass were retrospectively studied. 91 patients (72.8%) whose malignancy risk excluded in their preoperative examinations [ultrasonography (USG), tumor markers, and pelvic examination] had been operated. The demographic characteristics, operation types, complications, duration of hospital stay and histopathology results of these patients were evaluated.
RESULTS: Mean age of the patients was 33.2 ± 13.1 years. The mean gravida and parity were 3.1 ± 3.1 and 2.7 ± 2.3, respectively. Hospitalization time was meanly 3.5 ± 2.5 days. The mean serum CA-125 level was 29.1 ± 4.6 U/mL. The most common reasons for referral to hospital were pelvic pain (80.8%), rutine control (12.8%), vaginal bleeding (4 %), and infertility (2.4%). The cysts were seen generally as 5-10 cm in size (46,4%) and commonly located in right adnexa (51,2%). Thirty patients (32%) had underwent a laparoscopic intervention and 61 (68%) patients had underwent laparotomy due to adnexal mass. Cystectomy was performed in 55 patients (60.4%), salpingo-oophorectomy in 24 (26.4%), hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy in 6 (6.6%), and paratubal cyst excision in 5 patients (5.5%). None of the patients had any malignancy as a result of definitive histopathology. In the histopathology results of the materials; the most common simple ovarian cysts (33%) were followed by mature cystic teratomas (18.7%), endometriomas (16.5%), and hemorrhagic cyts (12.1%) respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Some factors, such as benign-malign differentiation, pregnancy status, age of the patient, and history of previous surgery were found to be effective in planning treatment with LS or laparotomy in patients with adnexal mass in our clinic.

Keywords: Adnexal mass, laparoscopy, laparotomy


Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Ahmet Berkiz Turp, Adnan Incebıyık, Neşe Hilali, Muhammet Erdal Sak. The experience of our clinic in clinical approach to the adnexal masses and pathological findings. . 2018; 10(1): 32-35

Sorumlu Yazar: Hacer Uyanıkoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale