Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Çocukluk Çağı Kızamık Hastalarımızın Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi []
. 2020; 12(3): 241-246 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.52207  

Çocukluk Çağı Kızamık Hastalarımızın Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Deniz Gezgin Yıldırım1, Canan Caymaz2, Rengin Siraneci3
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır
2Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kızamık, akut, ateşli, bulaşıcı, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Kliniğimizde yatırarak takip ettiğimiz salgın dönemindeki pediatrik kızamık hastalarının demografik verilerini, aşılama oranını, tedavi düzenini, tedavi yanıtını, hastalık komplikasyonlarını, morbidite ve mortalite oranlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Temmuz 2012 ve Ocak 2014 tarihleri arasında kızamık hastalığı tanısı ile takip edilen 131 pediatrik hastanın demografik, klinik ve laboratuvar bilgileri retrospektif olarak incelendi ve kayıt edildi.
BULGULAR: 131 hastanın 69’u (%52.7) erkek, 62’si (%47.3) kızdı. Hastaların yaş dağılımı 2 ile 216 ay arasında değişmekteydi. Hastaların 94’ünün (%71.7) kızamık aşısı yoktu. Tüm hastalarda tipik kızamık döküntüsü varken, 25 hastada (%19.1) konjonktuvit, 29 hastada (%19.8) koplik lekesi, 115 hastada (%87.7) gribal semptomlar vardı. Hastalık komplikasyonu olarak 98 hastada (%74.8) pnömoni, 9 hastada (%6.8) diyare, 3 hastada (%2.3) otit, 1 hastada (%0.8) krup tarzı öksürük izlenirken, meningoensefalit ya da ölüm izlenmedi. Tüm hastalara A vitamini verildi, 3 hastaya (%2.2) IVIG, 1 hastaya (%0.8) probiyotik tedavisi verildi. Kızamık vakalarının İstanbul’un sosyoekonomik düzeyi düşük semtlerinde yoğunlaştığı görüldü. 1 hasta Çocuk Esirgeme Kurumunda yaşamakta idi. 1 hasta Suriye’li mülteci idi. Kızamığa ikincil komplikasyon gelişen hastaların hastane yatış süresi, komplikasyon gelişmeyen kızamık hastaları ile karşılaştırıldığında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.241). Ayrıca hastaların cinsiyeti ile aşılama durumu karşılaştırıldığında cinsiyetler arası anlamlı fark olmadığı görüldü (p=0.251).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kızamık enfeksiyonu ve komplikasyonları ülkemizde halen ciddi bir problem teşkil etmektedir. Yeni tanılı kızamık hastaları Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli, hastalara temas eden çevredeki insanlara ve sağlık çalışanlarına ulaşılmalı, aşı ve IVIG tedavisi uygulanarak olası yeni salgınların önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, Kızamık aşısı, enfeksiyöz hastalık salgınları


Evaluation of Demographic Characteristics of Our Pediatric Patients with Measles

Deniz Gezgin Yıldırım1, Canan Caymaz2, Rengin Siraneci3
1Diyarbakır Pediatric Diseases Hospital, Department of Pediatric Rheumatology, Diyarbakır
2Mehmet Akif Ersoy Training and Research Hospital, Department of Pediatric Infectious Disease, Istanbul
3Knuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Pediatric Infectious Disease, Istanbul

INTRODUCTION: Measles is an acute, febrile and contagious infectious disease. We aimed to present the demographic data, vaccination, treatment modality, treatment response, complication, morbidity and mortality rate of measles patients that we followed in our clinic at outbreak period.
METHODS: Demographic, clinical and laboratory data of 131 pediatric measles patients who were followed-up between July 2012 and January 2014, were investigated and recorded.
RESULTS: 69 (52.7%) were male, 62 (47.3%) were female. Age distribution of the patients ranged from 2 to 216 months. 94 (71.7%) patients did not have measles vaccine. All patients had typical measles exanthem, 25 (19.1%) patients had conjunctivitis, 29 (19.8%) patients had koplik spots, 115 (87.7%) patients had flu-like symptoms. 98 (74.8%) patients had pneumonia, 9 (6.8%) had diarrhea, 3 (2.3%) had otitis, 1 (0.8%) had croup-like cough, while meningoencephalitis or death were not observed. All patients received vitamin A, 3 patients (2.2%) received IVIG, and 1 patient (0.8%) received probiotics. Patients were concentrated in the low socioeconomic districts of Istanbul. 1 patient was living at Child Protection Agency. 1 patient was a refugee from Syria. There were not any significant differences in the length of hospital stay of patients with or without complication of secondary to measles (p=0.241). There were not any significant differences between genders and vaccination status (p=0.251).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Measles is still a serious problem in our country. New measles outbreaks could be prevented by reporting newly diagnosed measles patients to Ministry of Health, and reaching to contacted people for administering vaccine and/or IVIG therapy.

Keywords: Measles, Measles vaccine, infectious disease outbreaks


Deniz Gezgin Yıldırım, Canan Caymaz, Rengin Siraneci. Evaluation of Demographic Characteristics of Our Pediatric Patients with Measles. . 2020; 12(3): 241-246

Sorumlu Yazar: Deniz Gezgin Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale