Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler []
. 2019; 11(1): 48-52 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.58661  

Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler

Nadiye Köroğlu1, Gonca Yetkin Yıldırım1, Esra Nur Tola2, Berna Aslan Çetin1, Kübra Bağcı Çakmak1, İbrahim Polat1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Istanbul
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Açıklanamayan infertilite tanısı almış vakalarda klomifen sitratın (KS) tedavi etkinliğini ve gebe kalan ve kalamayan gruplar arasındaki klinik ve laboratuar parametreleri açısından farklılıkları saptamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 –2017 yılları arasında İnfertilite kliniğinde açıklanamayan infertilite tanısı ile klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu yapılan 112 hastanın 240 siklusu retrospektif olarak değerlendirildi. Tedaviye adetin 5.günü 50 mg klomifen sitrat 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılmak suretiyle başlandı. Hastalar adetin 12.günü kontrol ultrasonografiye çağrıldı. Kontrol ultrasonografisinde 17 mm ve üzeri en az bir folikül saptanan hastalara siklusun 12-18.günler arasında günaşırı koit önerildi. 100 mg klomifen sitrat ile 3 ve 3’den daha fazla folikülü gelişen hastaların siklusları iptal edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 112 hastanın 240 siklusunda toplam 37 gebelik elde edildi. Toplam gebelik oranı hasta başına %32 ve siklus başına %15 idi. Çalışmaya alınan kadınların yaşı 19 ile 36 yaş arasında olup ortalaması 26.6 idi. Siklus sayısı gebe kalan grupta kalmayan gruba göre anlamlı olarak daha az idi (p<0.0001). Midluteal progesteron düzeyi gebe kalan grupta anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.03). Bunun dışındaki parametreler açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizin sonuçlarına göre açıklanamayan infertil vakalarda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu tedavisinde gebeliği etkileyen faktörler siklus sayısı ve midluteal progesteron düzeyidir. Bu nedenle infertilite süresi kısa olan vakalarda KS birinci basamak tedavide düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: açıklanamayan inferilite, klomifen sitrat, gebelik


Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility

Nadiye Köroğlu1, Gonca Yetkin Yıldırım1, Esra Nur Tola2, Berna Aslan Çetin1, Kübra Bağcı Çakmak1, İbrahim Polat1
1Health Sciences University Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul
2Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Isparta

INTRODUCTION: To determine efficacy of clomiphene citrate (CC) treatment in patients with unexplained infertility and establish clinical and laboratory predictive factors for positive pregnancy outcome.
METHODS: 112 cycles of 240 subjects that have undergone ovulation induction with CC due to unexplained infertility were analysed retropectively between 2016 and 2017. CC treatment (50 mg; twice daily) was started at the 5th day of menstruel cycle and continued for five days. A transvaginal ultrasonogram was performed at the 12th day of menstruel cycle. When at least one dominant follicle of 17 mm was detected on ultrasonography; coitus was suggested to subjects every other day. Cycles were cancelled when there were 3 dominant follicles.
RESULTS: There were 37 pregnancies in 112 patients having undergone a total of 240 cycles. Cumulative pregnancy rate was %32 per patient and %15 per cycle. Mean female age was 26.6 (range 19-36). Mean number of treatment cycles were significantly lower in pregnant group (p<0.0001). Midluteal progesterone levels were significantly higher in pregnant group compared to non-pregnant group (p=0.03). There were no significant differences between the groups in terms of other various parameters.

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results, factors affecting pregnancy in women with unexplained infertility treated with CC were number of treatment cycles and midluteal progesterone level. Therefore, in cases of short duration of infertility, CC should be considered in first line treatment.

Keywords: unexplained infertility, clomiphene citrate, pregnancy


Nadiye Köroğlu, Gonca Yetkin Yıldırım, Esra Nur Tola, Berna Aslan Çetin, Kübra Bağcı Çakmak, İbrahim Polat. Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility. . 2019; 11(1): 48-52

Sorumlu Yazar: Nadiye Köroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale