Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

İdiopatik Granulomatöz Mastit Tedavisinde Lokal Metilprednisolon Uygulamasının Etkinliği []
. 2020; 12(3): 254-257 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.67044  

İdiopatik Granulomatöz Mastit Tedavisinde Lokal Metilprednisolon Uygulamasının Etkinliği

Eyüp Gemici1, Ayşegül Akdoğan Gemici2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İdiopatik granülomatöz mastit, memenin nadir görülen enflamasyonla seyreden ağrılı, tedavisi net olmayan bir hastalığıdır. Bu çalışma İGM (İdiopatik Granulamatöz Mastit) tedavisinde lokal metilprednisolon uygulamasının hastalığın kliniğine etkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın primer sonlanım noktası sistemik ve lokal steroid tedavinin etkinliğini değerlendirmek, sekonder sonlanım noktası ise steroid kullanımının tedavi süresine ve ek müdahale gerekliliğine etkisini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif dosya taraması şeklinde planlanan çalışmaya, hastanemizde IGM nedeniyle 2016-2018 yılları arasında başvuran toplam 60 hasta dahil edildi. Hastalar; oral metilprednisolon tedavisi ve oral metilprednisolon + topikal metilprednisolon tedavisi uygulanan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik veriler, mastit alanının büyüklüğünü tespit etmede ve mastit alanının takibinde tedavi sürecinde yapılan ultrasonografi sonuçları, tedavi süresi, ek müdahaleler incelendi.
BULGULAR: Birinci gruptaki olguların tedavi süresi, ikinci gruptaki olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p=0,001). Grup 1’de 2 hastaya medikal tedavi sonrası cerrahi eksizyon yapılmasına rağmen, Grup 2’de hiçbir hastaya cerrahi müdahale yapılmak zorunda kalınmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İGM tedavisinde uygulanan oral metilprednisolon tedavisine ek olarak topikal metilprednisolon tedavisinin de uygulanması; hem tedavi süresini kısaltmakta, hem de cerrahiye duyulan gereksinimi azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: idiopatik granulomatöz mastit, metilprednisolon, mastit, steroid.


Effectiveness of Local Methylprednisolone Application in the Treatment of Idiopathic Granulomatosis Mastitis

Eyüp Gemici1, Ayşegül Akdoğan Gemici2
1Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Idiopathic granulomatous mastitis is a painful disease with rare inflammation in the breast, which does not have a clear treatment. The present study has been planned to evaluate the effect of local methylprednisolone treatment on the clinical course of the disease in the treatment of IGM (Idiopathic Granulomatous Mastitis). The primary endpoint of the study is to evaluate the effectiveness of systemic and local steroid therapy, while the secondary endpoint is to demonstrate the effect of steroid use on the duration of treatment and the need for additional intervention.
METHODS: The study, planned as a retrospective file scan, included a total of 60 patients who applied to our hospital for IGM between 2016 and 2018. The patients were divided into two groups as those who received oral methylprednisolone therapy and oral methylprednisolone + topical methylprednisolone therapies. Demographic data, the results of the ultrasonography performed during the determination of the size, the follow-up and the treatment of the mastitis area, the duration of treatment were examined.
RESULTS: The duration of treatment of patients in the first group were found to be statistically significantly higher than those in the second group (p=0.001). Although surgical excision was performed in 2 patients in Group 1 after medical treatment, no surgical intervention was required in any patient in Group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to oral methylprednisolone treatment, the application of topical methylprednisolone in the treatment of IGM both shortens the length of the treatment period and reduces the need for surgery.

Keywords: Idiopathic Granulomatosis Mastitis, methylprednisolone, mastitis, steroid.


Eyüp Gemici, Ayşegül Akdoğan Gemici. Effectiveness of Local Methylprednisolone Application in the Treatment of Idiopathic Granulomatosis Mastitis. . 2020; 12(3): 254-257

Sorumlu Yazar: Eyüp Gemici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale