Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Helikobakter pylori İnfeksiyonunun Endoskopik, Patolojik ve Laboratuvar Bulguları Açısından Değerlendirilmesi []
. 2021; 13(1): 25-30 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.67934  

Helikobakter pylori İnfeksiyonunun Endoskopik, Patolojik ve Laboratuvar Bulguları Açısından Değerlendirilmesi

Candaş Erçetin1, Ahmet Cem Dural2, Hakan Yiğitbaş1, Erkan Yavuz1, Fatih Çelebi1, İsmail Borucu3, Tevhide Bilgen Özcan4, Halil Alış5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Birimi, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi, VM Medical Park Florya Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Helikobakter pylori’nin (H.pylori) sırasıyla kronik aktif gastrit, atrofik gastrit, istestinal metaplazi, displazi, gastrik kanser gelişiminde rol oynadığı saptanmıştır. Çalışmamızda endoskopik inceleme yapılan olguların; endoskopik, patolojik ve laboratuvar (Hemogram ve demir değerleri) bulguları açısından değerlendirilmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2016 yılları arasında, gastrointestinal sistem kaynaklı şikayetleri nedeniyle endoskopik inceleme ve laboratuvar tetkiki istenen 359 olgu çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Gruplar arası değerlendirmede [Grup I (H.pylori (+)) – Grup II (H.pylori (-))]; yaş Grup I’de 43±13.6, Grup II’de 47.7±16.7 yıl saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.004). Demir bağlama kapasitesi Grup I’de 319.3±74.9 μg/dl, Grup II’de 293.7±82.4 μg/dl olarak saptandı (p=0.002). Bulbusta ülser varlığı değerlendirildiğinde; Grup I’de 49, Grup II’de 32 olgu saptandı (p=0.01). Nötrofil infiltrasyonunun Grup I’deki olgularda yüksek olduğu saptandı (p=0.000). H.pylori varlığının korelasyon incelemesinde; nötrofil infiltrasyonu, bulbusta ülser varlığı, demir bağlama kapasitesi ile pozitif korelasyon, yaş ile negatif korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Kronik inflamasyon varlığında ise istatistiksel olarak (r=.102, p=0.054) anlamlılık saptanmamış olmasına rağmen pozitif korelasyon açısından dikkat çekicidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle genç erişkinlerde patolojik bulgular ile birlikte demir bağlama kapasitesinde artış etiyolojisi tam olarak bilinmeyen anemi tablosunun gelişimi için öncü değerler olarak kullanılabilir. Fakat bunu desteklemek amacıyla yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter pylori, endoskopi, patoloji, laboratuvar, hemogram, anemi


Evaluation of Helicobacter pylori Infection in Terms of Endoscopic, Pathological and Laboratory Findings

Candaş Erçetin1, Ahmet Cem Dural2, Hakan Yiğitbaş1, Erkan Yavuz1, Fatih Çelebi1, İsmail Borucu3, Tevhide Bilgen Özcan4, Halil Alış5
1University of Health Sciences, Istanbul Bagcilar Health Application and Research Center, General Surgery Departmant, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Istanbul Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Health Application and Research Center, General Surgery Departmant, Istanbul, Turkey
3Meditime Surgical Medical Center, General Surgery Unit, Istanbul, Turkey
4University of Health Sciences, Istanbul Bagcilar Health Application and Research Center, Pathology Departmant, Istanbul, Turkey
5Istanbul Aydın University, Medical School, VM Medical Park Florya Hospital, General Surgery Departmant, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (H.pylori) has been shown to play a role in the development of chronic active gastritis, atrophic gastritis, gastrointestinal metaplasia, dysplasia, and gastric cancer, respectively. In our study, we aimed to evaluate the patients who underwent endoscopic examination in terms of endoscopic, pathological and laboratory (Hemogram and iron values) findings.
METHODS: Between 2015 and 2016, 359 patients who were requested endoscopic examination and laboratory examination due to gastrointestinal system complaints were included in the study.
RESULTS: In the intergroup evaluation [Group I (H.pylori (+)) - Group II (H.pylori (-))]; age was 43±13.6 years in Group I and 47.7±16.7 years in Group II (p=0.004). Iron binding capacity was found as 319.3±74.9 μg/dl in Group I and 293.7±82.4 μg/dl in Group II (p=0.002). When the presence of ulcer in the bulbus is evaluated; there were 49 cases in Group I and 32 cases in Group II (p=0.01). Neutrophil infiltration was found to be higher in Group I patients (p=0.000). In the correlation analysis of the presence of H.pylori; Neutrophil infiltration, presence of ulcer in the bulbus, iron binding capacity was positively, and age was negatively correlated. In the presence of chronic inflammation, although statistically significance was not detected (r=.102, p=0.054), it’s remarkable in terms of positive correlation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Especially in young adults, together with pathological findings, an increase in iron binding capacity can be used as leading values for the development of anemia of unknown etiology. However, new studies are required to support this finding.

Keywords: Helicobacter pylori, endoscopy, pathology, laboratory, hemogram, anemia


Candaş Erçetin, Ahmet Cem Dural, Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Fatih Çelebi, İsmail Borucu, Tevhide Bilgen Özcan, Halil Alış. Evaluation of Helicobacter pylori Infection in Terms of Endoscopic, Pathological and Laboratory Findings. . 2021; 13(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Candaş Erçetin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale