Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Sleeve Gastrektomi Sonrası Rezeksiyon Materyalinin Rutin Histopatolojik Değerlendirilmesi Gerekli midir? []
. 2021; 13(1): 31-35 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.69345  

Sleeve Gastrektomi Sonrası Rezeksiyon Materyalinin Rutin Histopatolojik Değerlendirilmesi Gerekli midir?

Mehmet Celal Kızılkaya, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) sonrası rastlantısal bulgularla ilgili son yayınları da göz önünde bulundurarak, bariatrik örneklerin incelenmesinin faydasını analiz etmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Çalışmamızda, LSG sonrası çıkarılan rezeksiyon materyalinin cerrah tarafından makroskopik inceleme notları ile aynı spesimenlerin histopatolojik inceleme sonuçlarını kıyaslayarak literatür ışığında mikroskobik değerlendirme gerekliliğini tartıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında obezite nedeni ile bariatrik prosedür olarak laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan hastaların bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyeti, yaşları, geçirdikleri cerrahi prosedür, vücut kitle indeksleri (VKİ), ameliyattan önce yapılan endoskopik biyopsi inceleme sonuçları, operasyon sonrası cerrahın makroskopik spesimen inceleme kayıtları ve operasyon sonrası patoloji spesimenlerinin histopatolojik incelemeleri kayıt altına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 154 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 35,35±9,42 (19-60) idi. On yedisi erkek 137’si kadın idi. Erkek hastaların ortama yaşı 32,82±9,12 (22-53) idi. Kadın hastaların ortalama yaşı 35,67±8,57 (19-60) idi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların ortalama VKİ 45,48±5,12 (40-59) idi. Kırk iki (%27,2) hastada spesimenin incelenmesi sonrası helikobakter pilori (HP) saptandı. Yüz sekiz (%70,1) hastada kronik gastrit saptandı. İki (%0,01) hastada intestinal metaplazi saptandı. Yirmi bir (%13,6) hastada lenfoid hiperplazi saptandı. 1 (%0,006) hastada gastrointestinal stromal tümör (GIST) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız ışığında LSG sonrası rezeksiyon materyalinin rutin mikroskobik incelemesinin hastanın sağlığı üzerine ek olumlu bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak, çalışmamızdaki örneklem sayısının yetersiz olması ve çalışmanın randomize kontrollü bir çalışma olmaması bu görüşü genellememize engeldir. Örneklem sayısı yeterli olan randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik sleeve gastrektomi, patoloji, histopatoloji, obezite


Is Routine Histopathological Evaluation of Resection Material Necessary After Sleeve Gastrectomy?

Mehmet Celal Kızılkaya, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Considering the recent publications on incidental findings after laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG), various studies have been conducted to analyze the benefit of examining bariatric samples. In our study, we discussed the necessity of microscopic evaluation in the light of the literature by comparing the macroscopic examination notes of the resection material removed after LSG with the histopathological examination results of the same specimens.
METHODS: The data of patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy as a bariatric procedure due to obesity between 2018-2020 were retrospectively analyzed. Patients' gender, age, surgical procedure, body mass indexes(vki), endoscopic biopsy examination results performed before surgery, postoperative surgeon's macroscopic examination records and postoperative pathology specimens’ histopathological examination results were recorded.
RESULTS: 154 patients were included in the study. The average age of the patients was 35.35±9.42(19-60). There were 17 men and 137 women. The mean age of the male patients was 32.82±9.12(22-53). The mean age of the female patients was 35.67±8.57(19-60). The mean BMI of the patients included in the study was 45.48±5.12(40-59). Helicobacter pylori (HP) was detected in 42(27.2%) patients after the examination of the specimen. Chronic gastritis was detected in 108(70.1%) patients. Intestinal metaplasia was detected in 2(0.01%) patients. Gastrointestinal stromal tumor (GIST) was detected in 1 (0.006%) patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the light of our study, it was seen that routine microscopic examination of resection material after LSG has no additional positive effect on the patient's health. Randomized controlled studies with sufficient sample size are needed.

Keywords: Laparoscopic sleeve gastrectomy, pathology, histopathology, obesity


Mehmet Celal Kızılkaya, Mehmet Abdussamet Bozkurt. Is Routine Histopathological Evaluation of Resection Material Necessary After Sleeve Gastrectomy?. . 2021; 13(1): 31-35

Sorumlu Yazar: Mehmet Celal Kızılkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale