Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Yatış Pozisyonları ile Karpal Tünel Sendromu Arasında İlişki Var mıdır? Kesitsel araştırma []
. 2020; 12(3): 258-262 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.76983  

Yatış Pozisyonları ile Karpal Tünel Sendromu Arasında İlişki Var mıdır? Kesitsel araştırma

Burak Eren, Feyza Karagöz Güzey, İlker Güleç, Tayfun Şahin, Erhan Abanoz, Azmi Tufan, Nuri Serdar Baş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, toplumumuzda hastaların tercih ettiği yatış pozisyonlarının karpal tünel sendromu (KTS) oluşumuna olası katkısı araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde KTS nedeniyle opere edilen 157 ardışık erişkin hasta ile çalışma grubu ve hiç şikayeti olmayan sağlıklı 178 erişkin gönüllü ile kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta yaş,cinsiyet, gebelik sayısı, ek hastalıkları, düzenli kullandıkları ilaçlar, meslek, en çok tercih ettikleri yatış pozisyonları (baş, vücut, kollar, bacaklar) ve elin ya da kolun başın/vücudun altında olup olmaması sorgulandı. Ayrıca KTS hastalarının şikayet süresi, gecede KTS şikayetlerine bağlı olarak kaç kere uyandıkları, hangi elinden opere olacağı ve elektromiyelografi (EMG) sonucundaki KTS şiddeti not edildi.
BULGULAR: Ameliyat edilen grupta yaş ortalaması daha yüksekti. Kadınlar KTS için daha riskli bulundu. Diyabet (DM), hipertansiyon (HT), hipotiroidi hastalarında KTS oranı daha fazla görüldü. Sedatif ilaç kullanımı ve meslek ile KTS arasında ilişki kurulamadı. Gebelik sayısında artış KTS için risk faktörüydü. Hastaların EMG sonuçlarında %22' sinin orta, %60' ının ağır ve %18’ inin çok ağır şiddette KTS olduğu görüldü. Baş, kollar ve bacakların pozisyonu KTS için risk faktörü değildi. Gövdenin KTS hastalarında etkilenen elin tarafına doğru yan yatar şekilde olduğu tespit edildi (P = 0.009). Ayrıca hastaların elinin ya da kolunun, başın veya vücudun altında kalması KTS için belirgin risk faktörü idi (P < 0.0001). Yatış pozisyonu ile KTS şiddeti arasında ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uyku esnasında yan pozisyonda yatmak ve el ya da kolun baş veya gövdesinin altında olması KTS için risk faktörü olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: karpal tünel sendromu, KTS, yatış pozisyonu, KTS şiddeti


Is There a Relationship Between Sleep Positions and Carpal Tunnel Syndrome? Cross-sectional study

Burak Eren, Feyza Karagöz Güzey, İlker Güleç, Tayfun Şahin, Erhan Abanoz, Azmi Tufan, Nuri Serdar Baş
Health Sciences University, Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the presence of the sleep position's contribution to the etiology of carpal tunnel syndrome (CTS) in Turkish population.
METHODS: In our study, 157 consecutive adult patients operated for CTS were compared with 178 volunteers without complaints. In both groups, age, gender, number of pregnancies, additional diseases, occupation, their preferred sleeping positions and whether the hand or arm is under the head/body were questioned. In addition, the duration of the complaints of CTS patients, how many times they woke up in the night due to CTS complaints, which hand to be operated, and the severity of CTS in the result of electromyography (EMG) were noted.
RESULTS: The average age was higher in the operated group. Women were found riskier for CTS. CTS rate was higher in patients with diabetes, hypertension and hypothyroidism. In EMG results, 22% were moderate, 60% were severe and 18% were very severe CTS. The sleeping position of the head, arms, and legs was not a risk factor for CTS. In CTS patients, the trunk was found to be on the side of the affected hand. (P = 0.009). In addition, the patient's hand or arm, being under the head or body was a significant risk factor for CTS (P < 0.0001). There was no relationship between sleep position and CTS severity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For our society, lying in a side position during sleep and being under the head or body of the hand or arm were found to be risk factors for CTS.

Keywords: carpal tunnel syndrome, CTS, position, severity of CTS


Burak Eren, Feyza Karagöz Güzey, İlker Güleç, Tayfun Şahin, Erhan Abanoz, Azmi Tufan, Nuri Serdar Baş. Is There a Relationship Between Sleep Positions and Carpal Tunnel Syndrome? Cross-sectional study. . 2020; 12(3): 258-262

Sorumlu Yazar: Burak Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale