Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi ? []
. 2019; 11(2): 75-79 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.82612  

Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi ?

Abuzer Güngör1, Melih Üçer2, Şevki Serhat Baydın3
1Acıbadem Ünİversitesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sefal hematom bebeklerin %0,2-3'ünde görülen, genellikle parietal bölgede oluşan, sütür çizgileriyle belirgin olarak sınırlanmış periost altı kanamadır. Yaptığımız bu çalışmada yenidoğan kliniğinden tarafımıza konsülte edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğine Temmuz 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında sefal hematom tanısı yönlendirilen 423 yenidoğan retrospektif olarak tarandı. Hastalar cinsiyet, sefal hematomun oluştuğu edildiği bölge, doğum şekli ve tedavilerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Sefal hematomlu 423 yenidoğanın 237’si (%56,02) kız, 186’sı (%43,98) erkek bebekti. Doğum haftası ortalama 38.9±1.2 hafta idi. Bebeklerin 393’ünde (%92) 1. ay kontrolünde, 21 inde 2. ay kontrolünde hematomun tamamen rezorbe olduğu gözlendi. 9 hastada kalsifikasyon oluştu ve 1. yıl kontrollerinde bu hastalardan 8’inin kalsifiye dokusunun rezorbe olduğu gözlendi. 1 (%0,23) hastada kalsifiye dokuda azalma olmadığı ve kozmetik amaçlı opere edildiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sefal hematom sıklıkla rastlansa da birkaç ay içinde herhangi bir kozmetik problem olmadan kendiliğinden kaybolan lezyonlardır. Bebeğin yaşı ve klinik muayenesi tedavi stratejisinde önemlidir. Kalsifiye sefal hematom nadir görülen bir klinik durumdur. Cerrahi tedavi sadece kozmetik amaçlı bir yaşından sonra yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sefal hematom, kalsifikasyon, yenidoğan


Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma ?

Abuzer Güngör1, Melih Üçer2, Şevki Serhat Baydın3
1Acıbadem University, Medical Faculty, Department Of Neurosurgery, İstanbul, Turkey.
2University Of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
3Ondokuz Mayıs University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Cephalohematoma is the most frequent cranial injury in the newborn, occurring in 0.2-3% of live births. It is a collection of blood between the periosteum and the skull. The aim of this study is to examine the patients who were consulted to us from the neonatal clinic.
METHODS: 423 neonates with cephalohematoma were retrospectively anayzed referred to the neurosurgery clinic with a diagnosis of cephalohematoma between July 2016 and December 2018. Patients were evaluated according to gender, the location and persistence time of cephalhematoma, type of birth and treatment modality.
RESULTS: Among 423 newborns admitted to our clinic between July 2016 and December 2018, 237 (56.02%) were female and 186 (43.98%) were male. The mean gestational week at birth was 38.9 ± 1.2. All babies were examined monthly, and completely resorption of the cephalhematoma observed in 393 (92%) of the patients within first month while 21(%5) of the patients within second month. Only 9 (2%) patient cephalohematoma persisted over 2 months and has been calcified. Only 1 (%0,23) of these patients with calcified cephalohematoma persisted over 1 year and required surgery for cosmetic reason.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cephalohematoma is a common lesion that disappears spontaneously in a few months without any cosmetic problems. History and clinical examination are important in the differential diagnosis and imaging strategy. Calcified cephalal hematoma is a rare clinical condition. The age and clinical examination of the baby are important in the treatment strategy. Surgical treatment should only be performed for cosmetic purposes after one years old.

Keywords: Cephalohematoma, calcification, neonatal


Abuzer Güngör, Melih Üçer, Şevki Serhat Baydın. Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma ?. . 2019; 11(2): 75-79

Sorumlu Yazar: Abuzer Güngör, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale