Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği []
. 2019; 11(1): 43-47 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.83723  

Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği

Rabia Birsen Tapkan1, Utku Murat Kalafat1, Serkan Doğan1, Ali Sağlık2, Alp Yılmaz3, Doğaç Niyazi Özüçelik4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Acil Servis, Eskişehir
3Artvin Devlet Hastanesi, Acil Servis, Artvin
4İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan amonyak düzeyi artışı, karaciğer fonksiyonları bozulan hastalarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu çalışmada, acil serviste artmış kan amonyak düzeyi ile bu hastaların prognozu arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde 01 Ocak 2016 ve 01 Ocak 2017 tarihleri arasında kan amonyak düzeyinde artış saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. İstatiksiksel analizler için NCSS 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Anlamlılık en az p < 0.05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada taranan 88 hastanın %42 si (n=37) kadın, %58’i (n=51) erkek idi. Ortalama yaş 61,42 ±15.69 yıl idi. Olguların %70.5’inde (n=62) siroz, %23.9’unda (n=21) karaciğerde malignite ve %26.1’inde (n=23) diğer kronik hastalıklar olduğu tespit edildi. Hastaların ortalama kan şekeri düzeyi 153,84±118.44 mg/dl, ortalama amonyak (NH3) düzeyi 194.19±113.42 idi. Hastaların %37.5’i (n=33) taburcu, %54,5’i (n=48) yatış ve %8’inin (n=7) öldüğü tespit edildi. Hastaların ortalama kan amonyak değerini 194,19±113,42 olarak saptadık, %61,4’ünün (n=54) altı ay içinde mortalite ile sonuçlanırken, %38,6’sında (n=34) altı ay içinde mortalite gelişmediğini gözlemledik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil seviste artmış kan amonyak düzeyinin primer ya da metastatik karaciğer malignitesi olan hastalar dışında prognostik değerliliğinin olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Amonyak, karaciğer yetmezliği, mortalite, prognoz


Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department

Rabia Birsen Tapkan1, Utku Murat Kalafat1, Serkan Doğan1, Ali Sağlık2, Alp Yılmaz3, Doğaç Niyazi Özüçelik4
1Department Of Emergency Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Health Science University, İstanbul, Turkey
2Emergency Service, Eskişehir Yunus Emre Public Hospital, Eskişehir, Turkey
3Emergency Service, Artvin Public Hospital, Artvin, Turkey
4Department Of Social Services, Institute Of Health Sciences, Istanbul University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: An increase in blood ammonia levels, is a condition that occurs in patients with impaired liver function. In this study we aimed to investigate whether there is a relationship between increased ammonia levels and prognosis in these patients.
METHODS: In this study, patients with incresed ammonia level who applied emergency clinic of Health Science University Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital between 01.01.2016 and 01.01.2017 researched retrospectively. NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) program was used for statistical analysis. Significance was assessed at p <0.05.
RESULTS: 88 patients were scanned in this study, %42 (n=37) of them were female and %58(n=51) of them were male. The mean age was determined as 61.42±15.69. Cirrhosis was observed in 70.5% (n = 62) of the cases, malignancy findings in the liver in 23.9% (n = 21) and other chronic diseases in 26.1% (n = 23) were observed. The mean blood sugar level was 153,84±118.44 mg/dl and the mean blood ammonia level of these cases was 194.19±113.42. It was observed that %37.5 (n=33) of the cases were discharged, %54.5 (n=48) of them was hospitalized and %8 (n=7) of them did die. The mean blood ammonia value of the patients was found to be 194.19 ± 113.42, 61.4% (n = 54) resulted in mortality within six months, and 38.6% (n = 34) had no mortality within six months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that increased blood ammonia levels can not be use as a prognostic value in emergency department, except patients with primary or metastatic liver malignancies.

Keywords: Ammonia, liver failure, mortality, prognosis


Rabia Birsen Tapkan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ali Sağlık, Alp Yılmaz, Doğaç Niyazi Özüçelik. Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department. . 2019; 11(1): 43-47

Sorumlu Yazar: Rabia Birsen Tapkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale