Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Rosiglitazon Meleat’ın Klomifen Sitrata Dirençli Polikistik Over Sendromlu İnfertil Olgularda Tek Başına veya Klomifen Sitratla Kombine Kullanımının Karşılaştırılması []
. 2021; 13(1): 42-46 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.87609  

Rosiglitazon Meleat’ın Klomifen Sitrata Dirençli Polikistik Over Sendromlu İnfertil Olgularda Tek Başına veya Klomifen Sitratla Kombine Kullanımının Karşılaştırılması

Sevinç Ünal1, Memet Şimşek2
1Fırat Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Elazığ
2Adıyaman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: PKOS ‘lu obez ve hiperinsülinemik kadınların önemli bir kısmı klomifen sitratın sürekli kullanılan dozlarına karşı dirençlidirler. Bu vakalarda metabolik sendromun tedavisi,insülin direncinin azaltalarak ovulasyonun sağlanması amacı ile insülin duyarlaştırıcı ajanlar PKOS tedavisine girmiştir.Bu çalışmada PKOS tanısı almış fazla kilolu klomifen sitrata(CC) dirençli kadınlarda ovulasyonu indüklemek için rosiglitazin meleat ‘ın etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya: VKİ> 25 kg/m2 üzerinde olan 150 mg/gün CC ile ovulasyon sağlanamamış 18-40 yaş arasındaki 30 PKOS olgusu iki gruba ayrılarak dahil edildi.Grup 1 (n= 15): Menstruelsiklusun 1. gününden itibaren ikiye bölünmüş dozda 8 mg rosiglitazonmaleat başlandı. Grup 2 (n= 15): Menstruelsiklusun 1. gününden itibaren ikiye bölünmüş dozda 8 mgrosiglitazonmaleat başlandı ve siklusun 5-9 günleri arasında 100mg/gün CC eklendi.. Her iki grup ovulasyon ve gebelik oranları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Rosiglitazon meleat grubunda(Grup I) 15 hastanın 5 tanesinde ovulasyon sağlanmış (%33) olup 1 gebelik elde edilmiştir (%7).Rosiglitazon meleat +CC grubunda (Grup II) 15 hastanın 9 tanesinde ovulasyon sağlanmış (%60) olup 3 gebelik elde edilmiştir (%20). Gruplar arasında ovulasyon ve gebelik oranları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda obez ve hiperinsülinemik kadınlarda rosiglitazonmelat kullanımı ile ovulasyon sağlandığını ilavetenCC eklendiğinde istatistiksel olarak fark olmasa da ovulasyon oranının artığını saptadık. Özellikle biguanid grubu ilaçları gastrointestinal yan etkilerinden dolayı kullanamayan hastalarda veya biguanid grubu ilaçlarla birlikte CC, Letrazol kullanarak ovulasyon sağlanamayan PKOS olgularında rosiglitazon meleat alternatif tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Klomifen sitrat direnci, rosiglitazon maleat, polikistik over sendromu, insüin direnci, obesite


Comparision of Rosiglitazone Maleat Only Use with Combination with Clomiphene Citrate in Infertile Cases with Clomiphen Resistant Polycystic Ovary Syndrome Cases

Sevinç Ünal1, Memet Şimşek2
1Fırat University,Obstetrics and Gynecology Department,Elazığ
2Adıyaman University,Obstetrics and Gynecology Department,Adıyaman

INTRODUCTION: Most of the obese PCOS patients are resistant to clomiphene citrate standard doses. In these cases metabolic syndromes are treated by using insulin sensitizing drugs so that ovulation can be achieved.In this study rosiglitazine maleat was used in order to induce ovulation in obese clomiphene resistant PCOS patients.

METHODS: 30 women(18-40 year old) with clomiphene resistant polycystic ovary syndrome that were obese (BMI>25 kg/m2) and hyperinsulinemic were seperated in two groups. In the first group (n=15) oral antidiabetic Rosiglitazone maleate( 4mg bid) which belongs to thiazolidinediones were used.In the second group(n=15) in addition to clomiphen citrate(50 bid)and Rosiglitazone maleate(4 mg bid) were used, ovulation and pregnancy rates were compared. In both groups ovulation and pregnancy were recorded, in the second group ovulation and pregnancy rates were higher than the first group but these rates were not significant.

RESULTS: In group 1, ovulation was achieved in 5 patients (%33) and pregnancy was achieved in 1 patient (%7). In group 2, ovulation was achieved in 9 patients (%60) and pregnancy was achieved in 3 patients (%20).There was no statistical significance between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study in obese and hyperinsulinemic patients rosiglitazone maleat can induce ovulation and in addition to clomiphene citrate also ovulation can be achieved although it is statistical insignificant. As a result Rosiglitazone maleate can be used alternatively as an insulin sensitizer and ovulation induction agent.

Keywords: Clomiphen resistance, rosiglitazone maleate, polycystic ovary syndrome, insulin resistance, obesity


Sevinç Ünal, Memet Şimşek. Comparision of Rosiglitazone Maleat Only Use with Combination with Clomiphene Citrate in Infertile Cases with Clomiphen Resistant Polycystic Ovary Syndrome Cases. . 2021; 13(1): 42-46

Sorumlu Yazar: Sevinç Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale