Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Demans Kliniği’nden Takipli Hastaların Kesitsel bir Analizi []
. 2020; 12(3): 276-279 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.90377  

Demans Kliniği’nden Takipli Hastaların Kesitsel bir Analizi

Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada demans tanısı alan hastaların kesitsel analizi ile demans alt tip dağılımları, alt tipler arasındaki farklılıklar, risk faktörleri, yanlış tanılar ve tanı hassasiyetinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2014 ile 2018 tarihleri arasında kliniğimizde demans tanısı almış 427 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubunun verileri, hastanemize ait arşivden ve elektronik kayıtlardan temin edilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 70 yıldır ve grubun %51’i kadınlardan %49’u erkeklerden oluşmaktadır. Hastaların %55’i Alzheimer hastalığı, %16’sı vasküler demans, %11’i mikst tip, %5’i frontotemporal demans, %3’ü Lewy cisimcikli demans, %3’ü posterior kortikal atrofi ve %7’si atipik Alzheimer tanısı almıştır. Alzheimer tipi demans tanısı almış hastaların dışındaki hasta gruplarında, hastaların, kliniğe değişen oranlarda farklı bir klinik tanı almış halde başvurdukları anlaşılmıştır. Uygulanan testler ve başvurulan nörogörüntüleme yöntemleri ile hastalarda tanı konma yüzdesi (sensitivite) 90’ın üzerinde bulunmuştur.

Sonuç: Demans tanısı konulması aşamasında aceleci davranmaktan kaçınmak, gerekli testleri uygun biçimde uygulamak ve tanı konusunda şüphede kalınıyorsa bir üst merkeze hastaları yönlendirmek büyük önem taşımaktadır. Böylelikle hem zaman kaybı hem de gereksiz ilaç kullanımı ve tetkik istenmesinin önüne geçilecek, bu durum da ekonomik kaybı en aza indirecektir.

Anahtar Kelimeler: demans, demans tipleri, Alzheimer hastalığı, tanı hassasiyeti, yanlış tanı


A Cross Sectional Analysis of Patients Followed in Dementia Clinic

Aynur Feyzioğlu
Department Of Clinical Psychology, Sağlık Bilimleri University, Istanbul, Turkey

Objective: In this study, it was aimed to examine the dementia subtype distributions, differences between subtypes, risk factors, misdiagnoses, and diagnostic sensitivity by cross-sectional analysis of patients diagnosed with dementia.

Material and Methods: 427 patients diagnosed with dementia in our clinic between 2014 and 2018 were included in the study. The data of the study group were obtained from the archive and electronic records of our hospital.

Results: The average age of the study group is 70 years and 51% of the group consists of women and 49% of them are men. 55% of patients had Alzheimer's disease, 16% of them diagnosed with vascular dementia, 11% mixed type, 5% frontotemporal dementia, 3% Lewy body dementia, 3% posterior cortical atrophy and 7% atypical Alzheimer. Patients except diagnosed with Alzheimer's type dementia applied to the clinic with a different clinical diagnosis at varying rates. The percentage of diagnosis (sensitivity) in patients was determined to be over 90 with the applied tests and neuroimaging methods.

Conclusion: It is crucial to avoid acting hastily during the diagnosis of dementia, to apply the necessary tests appropriately and to direct patients to a specialized center if there is doubt about the diagnosis. Thus, both waste of time and unnecessary use of medicines and tests will be prevented, which will minimize economic loss.

Keywords: dementia, dementia subtypes, Alzheimer’s disease, diagnostic sensitivity, misdiagnosis


Aynur Feyzioğlu. A Cross Sectional Analysis of Patients Followed in Dementia Clinic. . 2020; 12(3): 276-279

Sorumlu Yazar: Aynur Feyzioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale