Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Çocukluk Çağı Guillain-Barre´ Sendromunun Subtipleri ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi []
. 2021; 13(1): 47-54 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.95867  

Çocukluk Çağı Guillain-Barre´ Sendromunun Subtipleri ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi

Özben Akıncı Göktaş, Ömer Bektaş, Merve Feyza Yüksel, Süleyman Şahin, Serap Teber
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada çocukluk çağı Guillain-Barré sendromu tanılı hastaların klinik, epidemiyolojik ve prognosik özelliklerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2007-Kasım 2017 tarihleri arasında hastanemize başvuran Guillain-Barré sendromu tanısı almış 32 çocuk çalışmaya dahil edildi. İlave olarak hastaların başlangıç, taburculuk, 1, 3, 6 ve 12. aylardaki klinik skorları da değerlendirmeye alındı.
BULGULAR: Ortanca yaş 72.22 ay (min: 6 ay max: 202 ay) ve erkek kız oranı: 1.46 olarak saptandı. Elektrofizyolojik özelliklere dayanılarak 22 hasta akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati, 10 hasta akut motor aksonal nöropati olarak sınıflandı. Kraniyal sinir tutulumu oranı %28.1 idi ve başvuru ve taburculuk sırasında düşük klinik skorlarla ilişkili bulundu.
Aksonal ve demiyelinizan formların klinik skorları, başvuru hariç istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. On ikinci ayda tamamen iyileşenlerin oranı %78.1 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İzlemde morbidite açısından en önemli belirtecin hastanın olası ventilatör ihtiyacını öngörmek olduğunu düşünmekteyiz. GBS öncesi geçirilmiş enfeksiyonun inkübasyon süresinin kısa olması ve kranial sinir tutulumu hastanın mekanik ventilasyon ihtiyacını arttırabilir. Bizim çalışmamızda elektrofizyolojik alt gruplar arasında prognoz açısından anlamlı fark saptandı ve aksonal form kötü prognozla uyumlu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Guillain-Barre’ sendromu, Subtipler, Prognoz


Childhood Guillain-Barré Syndrome’s Subtypes and Outcome: A Single Centre Experience

Özben Akıncı Göktaş, Ömer Bektaş, Merve Feyza Yüksel, Süleyman Şahin, Serap Teber
Department Of Pediatric Neurology, Ankara University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to revise the clinical, epidemiologic and prognostic features of childhood Guillain-Barré syndrome.
METHODS: Thirty two children admitted to our hospital and diagnosed with Guillain-Barré syndrome between June 2007- November 2019 were enrolled in the study. We also administered clinical evaluation scale at onset, discharge, 1,3,6 and 12 months after discharge.
RESULTS: The median age was 72.22 months (range from 6 to 202 months) with a male to female ratio of 1.46. Based on electrophysiological features; 22 patients were classified as acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, 10 as acute motor axonal neuropathy. The incidence of cranial nerve involvement was 28.1 % and was related to lower clinical scale score at admission and discharge. Clinical scale scores were significantly different between axonal and demyelinating subgroups except for admission. At 12th month follow-up visit, 78.1% of patients were recovered without sequal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that the most important predictor of morbidity is predicting the possible ventilatory support need during the follow up period. Short incubating period of antecedent infection and cranial nerve involvement will probably increase ventilatory support need. The prognosis was found to be significantly different between electrophysiological subtypes in our series, axonal forms being consistent with poor prognosis.

Keywords: Childhood, Guillain-Barré syndrome., Subtypes, Prognosis


Özben Akıncı Göktaş, Ömer Bektaş, Merve Feyza Yüksel, Süleyman Şahin, Serap Teber. Childhood Guillain-Barré Syndrome’s Subtypes and Outcome: A Single Centre Experience. . 2021; 13(1): 47-54

Sorumlu Yazar: Özben Akıncı Göktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale