Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarında Çölyak Hastalığı ve Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı Taraması []
. 2021; 13(1): 1-5 | DOI: 10.5222/iksstd.2021.98250  

Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarında Çölyak Hastalığı ve Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı Taraması

Günsel Kutluk1, Hafize Emine Sönmez2, Hülya Kaçmaz3
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Juvenil idiyopatik artrit (JİA) otoimmün etiyoloji ile karakterize çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığıdır. Daha önceki çalışmalarda JİA tanılı hastalarda Çölyak hastalığı (ÇH) sıklığında artış bildirilmiştir. Bu çalışmada JİA tanılı hastalarda ÇH ve Çölyak dışı glüten duyarlığı (ÇDGD) varlığı araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya Ocak 2020-Nisan 2020 tarihleri arasında çocuk romatoloji polikliniğine başvuran 61 JİA hastası dâhil edildi. Tüm hastalar ÇH ve ÇDGD açısından klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirildi. Tüm hastalarda total immünoglobulin (Ig)-A, doku transglütaminaz antikoru (dTG) IgA ve IgG, anti-endomisiyum-antikoru (EMA) IgA ve IgG ve anti-gliadin antikoru (AGA) IgA ve IgG seviyeleri ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya 35’i (%57,3) kız olan 61 JİA hastası dâhil edildi. Hastaların ortalama yaşları 11,4±4,6 olup, ortalama JİA tanı yaşları 10,2±3,4’tü. Otuz üç hasta oligoartiküler JİA, 18 hasta entezit ilişkili artrit, 8 hasta poliartiküler JİA ve 2 hasta psöriatik artrit tanılıydı. Hastaların tamamı çalışma sırasında hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar kullanıyordu. Otuz beş hasta eşzamanlı olarak biyolojik tedavi alıyordu. İki hastada karın ağrısı, iki hastada karında şişkinlik ve iki hastada da kabızlık yakınması vardı. Hiçbir hastada büyüme geriliği yoktu. EMA IgA ve IgG, dTG IgA ve IgG, AGA IgA ve IgG testleri tüm hastalarda negatifti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: JİA tanılı hastalarımızda ÇH ve ÇDGD saptamadı. Bu konuda yapılacak çok merkezli çalışmalar klinisyenlere hangi durumlarda JİA hastalarında ÇH ve ÇDGD taraması yapılması konusunda yol gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Juvenil idiyopatik artrit, Çölyak hastalığı, Çölyak dışı glüten duyarlığı


Celiac Disease and Non-celiac Gluten Sensitivity Screening in Juvenile Idiopathic Arthritis Patients

Günsel Kutluk1, Hafize Emine Sönmez2, Hülya Kaçmaz3
1Istanbul Faculty Of Health Sciences, Çam And Sakura Basaksehir City Hospital, Istanbul, Turkey
2Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Istanbul Faculty Of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatic disease in children characterized by autoimmune etiology. In previous studies, increase In the Incidence of celiac disease (CD) was reported in patients diagnosed with JIA. In this study, the presence of CD and non-celiac gluten sensitivity (NCGS) in patients diagnosed with JIA were investigated.
METHODS: Sixty-one (57.3%) JIA patients admitted to the pediatric rheumatology outpatient clinic between January 2020 and April 2020 were included in this cross-sectional study. All patients were evaluated with clinical and laboratory findings in terms of CD and NCGS. Total immunoglobulin (Ig)-A, tissue transglutaminase antibody (tTG) IgA and IgG, anti-endomysium-antibody (EMA) IgA and IgG and anti-gliadin-antibody (AGA) IgA and IgG levels were measured in all patients.
RESULTS: Sixty-one JIA patients Including 35 girls, were enrolled in the study. The mean age of the patients was 11.4±4.6 years, the mean age at diagnosis was 10.2±3.4 years. Patients were diagnosed with oligoarticular JIA (n=33), enthesitis-related arthritis (n=18), polyarticular JIA (n=8), and psoriatic arthritis (n=2). All patients were using disease-modifying antirheumatic drugs during the study. Thirty-five patients were receiving biological therapy, concomitantly. The patients (n=2) had abdominal pain, indigestion (n=2), and constipation (n=2). None of the patients had growth retardation. EMA IgA and IgG, tTG IgA and IgG, AGA IgA and IgG tests were negative in all patients.

DISCUSSION AND CONCLUSION: CD and NCGS were not detected in our JIA patients. Multicenter studies may guide the clinicians about the circumstances to perform CD and NCGS screening in JIA patients.

Keywords: Juvenile idiopathic arthritis, Celiac disease, non-celiac gluten sensitivity.


Günsel Kutluk, Hafize Emine Sönmez, Hülya Kaçmaz. Celiac Disease and Non-celiac Gluten Sensitivity Screening in Juvenile Idiopathic Arthritis Patients. . 2021; 13(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Hafize Emine Sönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale