Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Akut Apandisit Tanısı İle Apendektomi Yapılan Hastaların Laboratuvar Ve Görüntüleme Tetkiklerinin Tanısal Değeri []
. 2020; 12(3): 268-275 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.98700  

Akut Apandisit Tanısı İle Apendektomi Yapılan Hastaların Laboratuvar Ve Görüntüleme Tetkiklerinin Tanısal Değeri

Ramazan Ünal1, Dilek Atik2, Ramazan Güven1, Hasan Çam1, Mustafa sait Din3, Başar Cander1
1S.B.Ü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği
2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit (AA), ek vermiküler doku dokusunun iltihaplanmasıdır. Bu çalışmada, AA ön tanısı ile takip edilen ve laparotomi yapılan hastaların görüntüleme ve laboratuvar testlerinin etkinliğini araştırmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen hastaların dosyası geriye dönük olarak incelendi.
Batın Bilgisayarlı Tomografi’de (BBT) apendiks duvarında kalınlaşma olması, periçekal bölgede çizgilenme artışı, apendikolit varlığı, periçekal bölgede serbest sıvı varlığı AA lehine kabul edildi.
Komprese edilemeyen, kör sonlanan > 6 mm çaplı tübüler yapı görülmesi, transvers incelemede hedef görünümü (target-sign) veya intraluminal hiperekoik appendikolit odağı olması pozitif bulgu olarak kabul edildi.
BULGULAR: AA ve kan parametreleri arasındaki korelasyon göz önüne alındığında, nötrofili ve lökositoz arasında istatistiksel olarak zayıf bir negatif korelasyon vardı CRP akut faz reaktanı ile istatistiksel olarak pozitif veya negatif bir korelasyon yoktu. Lökosit sayısının, diğer inflamatuar belirteçlerin, USG ve BT'nin, özellikle klinik bulgularla birlikte, tanıda cerrahı destekleyen testler olması gerektiğine inanıyoruz. AA'da laparotomiye karar verirken, cerrah tüm muayene sonuçlarını görmeli ve yorumlamalı, hastayı klinik bulgularla değerlendirmeli ve deneyimini ve öngörüsünü eklemelidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diğer görüntüleme tekniklerine kıyasla kontrastsız BT'nin yüksek duyarlılığı, tanı koymada yardımcı bir tanı aracı olarak öne çıkmaktadır. Kontrast maddelerinin yan etkilerini azaltmak amacıyla AA olduğu düşünülen hastalarda kontrastlı BT yerine ilk seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, akut apandisit, ultrason


Evaluation Of Imaging And Laboratory Tests İn Patients Who Underwent Laparotomy With The Dıagnosis Of Acute Appendicitis

Ramazan Ünal1, Dilek Atik2, Ramazan Güven1, Hasan Çam1, Mustafa sait Din3, Başar Cander1
1Ministry Of Health University of Health Science Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, Department Of Emergency Medıcıne
2Bozok Unıversıty, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Department Of Emergency Medıcıne
3İnönü Unıversıty, Faculty Of Medıcıne, Department Of Emergency Medıcıne

INTRODUCTION: Acute appendicitis(AA) is an inflammation of the appendix vermiclularis tissue.. In this study, we planned to investigate the efficacy of imaging, laboratory tests of patients who were followed up with the pre-diagnosis of AA and underwent laparotomy.
METHODS: This study was retrospectively reviewed the files of patients who were operated on with the preliminary diagnosis of acute appendicitis.
Abdominal computed tomography(ACT) revealed thickening of the appendix wall, increased streaking in the pericheal region, the presence of appendicolitis, and the presence of free fluid in the pericheal region.
The presence of non-compressible, blind-terminated tubular structure> 6 mm in diameter, target-sign on transverse examination, or presence of intraluminal hyperechoic appendicolite were considered positive findings.
RESULTS: Considering the correlation between AA and blood parameters, there was a statistically weak negative correlation between neutrophilia and leukocytosis There was no statistically positive or negative correlation with CRP acute phase reactan.

DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that leukocyte count, other inflammatory markers, USG, CT, especially along with clinical findings, should be the tests to support the surgeon in the diagnosis. When deciding on a laparotomy in AA, the surgeon should see and interpret all examination results, evaluate the patient with clinical findings, and add his/her experience and foresight. High sensitivity of non-contrast CT compared to other imaging techniques comes to the fore as an auxiliary diagnostic tool in making diagnosis. It can be considered as the first choice instead of contrast enhanced CT in patients who are thought to have AA in order to reduce the side effects of contrast media.

Keywords: computed tomography, acute appendicitis, ultrasound


Ramazan Ünal, Dilek Atik, Ramazan Güven, Hasan Çam, Mustafa sait Din, Başar Cander. Evaluation Of Imaging And Laboratory Tests İn Patients Who Underwent Laparotomy With The Dıagnosis Of Acute Appendicitis. . 2020; 12(3): 268-275

Sorumlu Yazar: Ramazan Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale