Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kliniğimizde Uyguladığımız Over Tümörlü Olguların Analizi []
. 2010; 2(3): 132-138

Kliniğimizde Uyguladığımız Over Tümörlü Olguların Analizi

Kadir Güzin, Gökhan Göynümer, Fatih Adanacıoğlu, Ayşe Yiğit, Akın Usta, Gazi Yıldız, Erdem Özerden
Sb. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Jinekolojik kanserler içinde en cok ölüm nedeni olan over tümörlerinde prognozu evre ve grade yanında primer cerrahide tümörün maksimum çıkarılması da etkilemektedir.Biz de S.B. Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Onkoloji Bölümü olarak 01.09.2001-01.05.2007 tarihleri arasında tedavi ve takipleri yapılan 294 genital neoplazili olgudan 132 (%44.89) over tümörlü olguyu irdeledik.
YÖNTEMLER: Olgulara preoperatif tetkikler;kan biyokimyası,Ca 12-5 düzeyleri, transvajinal ultrasonografi(TVUSG),baryumlu kolon grafisi,intravenöz pyelografi(IVP),manyetik rezonans görüntüleme(MR) yapılarak evrelendirildi.Olgulardan operasyon esnasında dört kadran örnekleme(Endo brush ile Smear),batın yıkama sıvısı alındı.Gerekli operasyonlar yapılıp takibe alındı.Olgulara yapılan operasyonlar, histopatolojik değerledime ve FİGO evrelendirmesine göre sınıflandırıldı.İleri evre olgulara cerrahi tedaviyi takiben kemoterapi planlandı.
BULGULAR: Hastalarımızın ortalama yaşları 48.1 (18-75),ortalama gravida 6.1 (0-20) ortalama Ca12-5 düzeyleri 235 (3.5 -749) U/ml idi.Over tümörü şüphesiyle operasyona aldığımız 132 olgularımızdan 72 sinde (%63.63) debulking +TAH +BSO + omentektomi+appendektomi,12 olgumuza (%9.09) kitle ekstirpasyonu+TAH+BSO,24 olgumuzu (%18.18) laparatomi+periton ve omentum biopsisi, 12 olgumuza (%9.09) ooferektomi /wedge rezeksiyonu yapıldı.
SONUÇ: Kliniğimizde operasyona alınan genital neoplazi olgularında birinci sırayı %44.89 ile over tümörleri almaktadır.En sık görülen epitelyal kaynaklı over tümörü seröz kistadenokarsinom literatürle uyumlu bulunmuştur.Olgularda periton tutulumu arttıkça Ca 12-5 düzeyinin arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Over kanseri, debulking


Analysıs Of Ovarıan Tumor Patıents Managed In Our Clınıc

Kadir Güzin, Gökhan Göynümer, Fatih Adanacıoğlu, Ayşe Yiğit, Akın Usta, Gazi Yıldız, Erdem Özerden
Göztepe Training And Research Hospital,clinic Of Obstetrics And Gynecology

OBJECTIVE: Ovarian cancer is the most fatal gynecologic cancer, and prognosis of it is not only dependent upon the stage and histologic grade but also on the removal of the tumoral bulk maximally. At the Gynecologic Oncology Department of Ministry of Health Goztepe Educational Hospital, 01.09.2001-01.05.2007 we had 294 genital neoplasia patients, 132 (%44.89) of whom were with ovarian cancer, an treatment and follow-up of these ovarian cancer patients were evaluated.
METHODS: All patients had necessary preoperative laboratory examinations such as CBC, blood biochemistry, Ca-125 etc.,and preoperative staging is done by physical examination, chest x-ray, barium enema, IVP, transvaginal ultrasonography and MRI as necessary. Cytologic examination of ascites or peritoneal washings and biopsy from 4 quadrants and necessary surgery were performed on every patient. Patients were classified according to operations performed, histopathologic findings and FIGO staging system. Adjuvant chemotherapy were administered as necessary.
RESULTS: Patients mean age was 48.1 (range 18-75), mean gravidity was 6.1 (0-20), mean Ca-125 value was 235 (3.5 -749) U/ML. Of 132 patients, 72 (% 63.63) had debulking + TAH + BSO + omentectomy + appendectomy, 12 (%9.09) had extirpation of the mass + TAH + BSO, 24 (%18.18) had laparotomy + peritoneal and omental biopsy and 12(%9.09) had oophorectomy + wedge resection.
CONCLUSION: Ovarian cancer had the first place with a % 44.89 prevalence among all genital neoplasia cases. Serous adenocarcinoma was the most common histologic type in our series in accordance with the literature. We observed that as Ca 125 increased, the peritoneal involvement had also increased.

Keywords: Ovarian cancer, debulking


Kadir Güzin, Gökhan Göynümer, Fatih Adanacıoğlu, Ayşe Yiğit, Akın Usta, Gazi Yıldız, Erdem Özerden. Analysıs Of Ovarıan Tumor Patıents Managed In Our Clınıc. . 2010; 2(3): 132-138

Sorumlu Yazar: Kadir Güzin, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale