Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Ünitemizde bir yıl içinde doğan tüm yenidoğanların demografik dağılımı, mortalite ve morbidite sonuçları []
. 2010; 2(3): 106-115

Ünitemizde bir yıl içinde doğan tüm yenidoğanların demografik dağılımı, mortalite ve morbidite sonuçları

Sultan Kavuncuoğlu, Emel Altuncu, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Esin Aldemir, Mehmet Kesikminare, Diğdem Bezen, Sibel Özbek
Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada amacımız bir yıl içinde doğan bebekleri prospektif olarak inceleyerek; demografik özellikleri, doğum ağırlığı ve intrauterin büyüme özelliklerine göre dağılımlarını, doğumu takiben gelişen sorunları, hastaneye yatış nedenleri ve oranları, konjenital anomali, erken enfeksiyon, solunum problemleri başta olmak üzere önemli morbiditeleri araştırmak, mortalite ve nedenlerini irdelemekti.
YÖNTEMLER: Ocak-Aralık 2004 tarihinde hastanemizde doğan canlı doğumlar prospektif olarak incelendi. Demografik özellikleri yanında morbidite ve mortalite ile ilgili özellikler incelendi. Term ve preterm bebekler bu özellikler yönünden karşılaştrıldı.
BULGULAR: 01.01.-31.12.2004 tarihleri arasında 20797 doğumda 20870 canlı, 364 ölü olmak üzere toplam 21234 bebek doğurtuldu. 20807 canlı bebeğin %9’ u düşük doğum ağırlıklı bebek olup, % 5.4’ü preterm, % 6.3’ü gebelik haftasına göre küçük bulundu. Doğumhane ve doğum sonrası izlemde bebeklerin % 18’i çeşitli nedenlerle incelendi, term bebeklerin % 13’ü, pretermlerin % 97’si tetkik ve/veya tedaviye gereksinim duydu. Pretermlerin % 72’ si, termlerin % 4’ ü yatırıldı. Pretermlerin DDA ve prematurelik dışında en sık izlendiği tanılar hipoglisemi, erken membran rüptürü ve solunum sıkıntısıydı. Term bebeklerin en sık izlendiği tanılar ise DDA, solunum sıkıntısı, hipoglisemi ve konjenital anomaliydi. Erken sepsis hızı tüm doğumlarda % 0.4; yatırılan hastalarda % 5 idi.Tüm doğanlarda konjenital anomali sıklığı % 4.7 bulundu. Tüm bebeklerin %0.44’ü izlem sırasında eksitus oldu.
SONUÇ: Hem preterm hemde term bebeklerde en önemli yatış nedeni solunum problemleriydi. Ünitemizin tüm canlı doğumlarda erken sepsis sıklığı % 0.4, yatırılan hastalarda ise % 5 olarak bulundu. Konjenital anomali sıklığı %4.7 olup, sonuçlarımız gelişmiş merkezlere benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Prematürelik, yenidoğan, term yenidoğan, morbidite, düşük doğum ağırlığı


Demographic distribution of all neonates born in our unit in a year, mortality and morbidity results

Sultan Kavuncuoğlu, Emel Altuncu, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Esin Aldemir, Mehmet Kesikminare, Diğdem Bezen, Sibel Özbek
Bakırköy Gynecology-obstetrics And Pediatrics Research And Education Hospital

OBJECTIVE: We evaluated prospectively all neonates born in a year according to their demographic properties, birthweight and their distribution according to their intrauterine growth properties, and search for important mortalities and morbidities including postnatal problems, hospitalization reasons-ratios, congenital anomalies, early infection and respiratory problems.
METHODS: All live births in our hospital between 01.01.2004-31.12.2004 were evaluated prospectively. Besides demographic properties, properties of mortality and morbidity were also evaluated. Term and preterm babies were compared in means of these properties.
RESULTS: Between 01.01.2004 -31.12.2004, from 20797 births, 20870 alive and 364 stillbirths were born. 9% of those 20807 births were low birthweight, 5.4% was preterm and 6.3% were small for gestational age. During their stay in maternity and follow up after birth, 18% of the newborns were examined for different reasons; 13% of term and 97% of preterms needed further examination and/or treatment. 72% of preterms and 4% of term newborns were hospitalized. In preterm newborns, early rupture of membranes, hipoglycemia and respiratory distress were most diagnosed apart from LBW and prematurity. Term babies were mostly diagnosed with LBW, respiratory distress, hypoglycemia and congenital anomalies. Early sepsis rate was 0.4% of all births and 5% of those hospitalized. Congenital anomaly rate was 4.7% in all births. 0.44% of all newborns were lost during follow up.
CONCLUSION: Most important indications for hospitalization in both term and preterm newborns were respiratory problems. Early sepsis rate for our unit was 0.4% and 5% for those hospitalized. Rate for congenital anomalies was 4.7%, similar to developed centers.

Keywords: Prematurity, newborn, term newborn, morbidity, low birthweight


Sultan Kavuncuoğlu, Emel Altuncu, Mehmet Gökhan Ramoğlu, Esin Aldemir, Mehmet Kesikminare, Diğdem Bezen, Sibel Özbek. Demographic distribution of all neonates born in our unit in a year, mortality and morbidity results. . 2010; 2(3): 106-115

Sorumlu Yazar: Sultan Kavuncuoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale